گفتیم دهه ی فجر کلی فکر کردند و آخر نوشتند دهه ی زجر

باید به ما بر می خورد!!نخورد...گفتیم راست گفتید فجر ما زجر شما!!چه داشتید تا حالا؟؟پول ملت را بردید شبکه زدید؟؟مستند ساختید که بختیار آن نوکر بی اختیار تحصیل کرده بوده و صاحب خرد؟؟تاریخ اما خوب جواب می دهد

اگر به حق بودند چرا فرار کردند؟حرفی مانده بود؟چقدر استراحت؟

*امامم گفت :ما به این دیوار نگاه می کنیم فکر می کنیم روشن است